What would you like to find?

Adatvédelmi Tájékoztató

Adatvédelmi tájékoztató

Kérjük, figyelmesen olvasd el a Tájékoztatót, annak érdekében, hogy megértsd, hogy hogyan kezeljük a személyes adataidat, és megismerd az adatkezeléssel kapcsolatos jogaidat.

A weboldal üzemeltetője, a továbbiakban Adatkezelő:

Bonyi 98. Bt.

4024 Debrecen, Kossuth u. 49. 2/3

Adószám:  20211415-1-09

Honlap: https://evimasszazs.hu/

E-mail: evi@evimasszazs.hu

Telefon: +36 20 804 7552

Az Adatkezelő a GDPR 37. cikke alapján nem köteles adatvédelmi tisztviselő kinevezésére.

Az Adatkezelőnél adatfeldolgozó igénybevétele és külföldi adattovábbítás nem történik.

Az Adatkezelő az Európai Unió Általános Adatvédelmi Rendelet (679/2016 sz. rendelet, a továbbiakban: GDPR) 13. cikke alapján az alábbi tájékoztatást adja:

1.Adatkezelési elvek

 Az Adatkezelő tiszteletben tartja mindazon személyek magánszféráját, akik számára személyes adatot adnak át és elkötelezett ezek védelmében.

Az Adatkezelő a jóhiszeműség, a tisztesség és az átláthatóság követelményeinek megfelelően, a Felhasználókkal együttműködve jár el az adatkezelés során. Az Adatkezelő csak a törvényben meghatározott, vagy a Felhasználók által megadott adatokat kezeli, az alábbiakban meghatározott célokból.

A kezelt személyes adatok köre arányban áll az adatkezelés céljával, azon nem terjeszkedhet túl.

Minden olyan esetben, ha a személyes adatokat az Adatkezelő az eredeti adatfelvétel céljától eltérő célra kívánja felhasználni, erről a Felhasználót tájékoztatja, és ehhez előzetes, kifejezett hozzájárulását megszerzi, illetőleg lehetőséget biztosít számára, hogy a felhasználást megtiltsa.

Adatkezelő a neki megadott személyes adatokat nem ellenőrzi. A megadott személyes adatok megfelelőségéért kizárólag az azt megadó személy felel.

A 16. életévét be nem töltött személy érintett személyes adatai csak a felette szülői felügyeletet gyakorló nagykorú személy hozzájárulása esetén kezelhetők. Az Adatkezelőnek nem áll módjában a hozzájáruló személy jogosultságát, illetve nyilatkozatának tartalmát ellenőrizni, így a Felhasználó illetve a felette szülői felügyeletet gyakorló személy szavatol azért, hogy a hozzájárulás megfelel a jogszabályoknak. Hozzájáruló nyilatkozat hiányában az Adatkezelő 16. életévét be nem töltött érintettre vonatkozó személyes adatot nem gyűjt.

2.Az adatkezelés jogalapja

 Az adatkezelés jogalapja a Felhasználó önkéntes, megfelelő tájékoztatáson alapuló kifejezett hozzájárulása (Infotv. 5. § (1) bek. a) pont), továbbá a GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pontja. A Felhasználók önként lépnek kapcsolatba az Adatkezelővel, önként regisztrálnak, önként veszik igénybe az Adatkezelő szolgáltatását.

A Felhasználó jogosult arra, hogy hozzájárulását bármikor visszavonja. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét.

 A személyes adatok használatát az alábbiak alapozzák meg:

 1.  a számviteli jogszabályoknak megfelelő számlát kiállítása: jogalap: GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pont
 2. kapcsolattartás: jogalap: GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pont. A partnerek munkavállalóinak, alkalmazottainak adatai esetében az adatkezelés jogalapja, érdekmérlegelés. Az adatkezelő jogos érdeke: üzletmenet folytonosság.
 3. szerződéses partnerek adatainak kezelése: jogalap GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pont
 4. Marketing tevékenység: jogalap: GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont.Marketing tevékenység céljából Facebook oldal is üzemel, azonban önálló adatbázis létrehozása, profilalkotás nem történik.
 5. on-line regisztráció jogalap: GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont
3.Milyen adatokat kérünk és kezelünk?
 • Szolgáltatás megrendelésekor, online foglaló rendszerünkön keresztül: név, e-mail cím, telefonszám, 
 • Szolgáltatás igénybevétele után:  név, e-mail cím, a számlázáshoz szükséges adatok
 • A velünk váltott vagy nekünk címzett mindennemű kommunikáció, levélben, ajánlatkérő űrlapon, e-mailben vagy a közösségi médiában.
4.Adakezelési célok

 Az Adatkezelő az alábbi célokból végez adatkezelést a jogszabályokkal összhangban:

 1. Szolgáltatásunk nyújtásához, ügyfeleink megrendeléseinek teljesítéséhez kapcsolódóan a szolgáltatás igénybe vevőinek adatait jogi kötelezettség teljesítése és ügyfélkapcsolat fenntartása céljából;
 2. Meglevő és lehetséges ügyfelek tájékoztatása céljából;
 3. Belső adminisztráció megkönnyítése céljából;

Amennyiben a Felhasználó az Adatkezelő honlapjának Online időpontfoglalóján keresztül foglal időpontot vezetéknevét, keresztnevét és e-mail címét megadja, majd a Tovább gombra kattint, egyúttal hozzájárul, hogy az Adatkezelő a megadott elérhetőségen e-mail útján felvegye vele a kapcsolatot. 

5.A kezelt adatokhoz hozzáférnek:

 A weboldal üzemeltetője, az adatkezelő:

Bonyi 98. Bt. (4024 Debrecen, Kossuth u. 49. 2/3) és dolgozói

Minden adathoz hozzáfér.

A weboldal tárhely szolgáltatója (hosting):

MBLX Cloud Kft.

Cím: 6724 Szeged, Ősz utca 45. II/7.

Honlap

https://www.mobilxcloud.hu

Email

info@mobilxcloud.hu

Adószám

25422366-2-06

Cégjegyzékszám

06-09-022336

Minden adathoz hozzáfér.

Számlázással kapcsolatosan a NAV által kért adatok hozzáférhetők

Small-Tax Kft.

 Cím: 4030 Debrecen, Vécsey utca 27.

ADÓSZÁM:23854721-1-09

CÉGJEGYZÉKSZÁM:09 09 022784

6.Az adatkezelés időtartama

 Az Adatkezelő a személyes adatot törli, ha

a) kezelése jogellenes; Amennyiben kiderül, hogy az adatok kezelése jogellenesen történik, az Adatkezelő a törlést haladéktalanul végrehajtja.

b) a Felhasználó kéri (a jogszabályon alapuló adatkezelések kivételével); A Felhasználó önkéntes hozzájárulása alapján kezelt adatok törlését a Felhasználó kérheti. Ez esetben az Adatkezelő az adatokat törli. A törlés csak akkor tagadható meg, ha az adatok kezelésére jogszabály felhatalmazást ad. A törlési kérelem megtagadásáról, és az adatkezelést lehetővé tevő jogszabályról az Adatkezelő minden esetben tájékoztatást ad.

c) az adat hiányos vagy téves – és ez az állapot jogszerűen nem orvosolható –, feltéve, hogy a törlést törvény nem zárja ki;

d) az adatkezelés célja megszűnt, vagy az adatok tárolásának törvényben meghatározott határideje lejárt;

A törlés megtagadható (i) a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából, vagy (ii) ha a Személyes adatok kezelésére jogszabály felhatalmazást ad; valamint (iii) jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez. A törlési kérelem megtagadásáról az Adatkezelő minden esetben tájékoztatja a Felhasználót, megjelölve a törlés megtagadásának indokát.

Személyes adat törlésére irányuló igény teljesítését követően a korábbi (törölt) adatok már nem állíthatók helyre.

Mivel a Felhasználó részére az Adatkezelő folyamatos szolgáltatást nyújt, a felek kapcsolata időhatárhoz nem kötött. Mindezek alapján – a Felhasználó kérésének hiányában – az Adatkezelő mindaddig kezeli az adatokat, amíg az Adatkezelő és a Felhasználó közötti kapcsolat fennáll, és ameddig az adatkezelő a Felhasználó számára szolgáltatást nyújthat. Minden egyéb adatot az Adatkezelő töröl, ha nyilvánvaló, hogy az adatok felhasználására a jövőben nem kerül sor, vagyis az adatkezelés célja megszűnt.

e) azt a bíróság vagy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elrendelte Amennyiben bíróság vagy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság jogerősen elrendeli az adatok törlését, a törlést az Adatkezelő végrehajtja.

A jogszabály által elrendelt adatkezelések esetében az adatok törlésére a jogszabály rendelkezése az irányadó.

A törlés esetén az Adatkezelő az adatokat személyazonosításra alkalmatlanná teszi.

További információ az oldal alján található táblázatban foglaltak szerint.

7.Érintetti jogok

 Személyes adataihoz kapcsolódóan az érintettnek a jogszabályban meghatározott jogai vannak.

Érintetti jogok:

a)    hozzáférési jog (adatok megismerése, az a tény, hogy történik-e adatkezelés);

b)    amennyiben egy adat elavult vagy helytelen, ennek kiigazítása;

c)     törlés (kizárólag a hozzájáruláson alapuló adatkezelésesetén);

d)    az adat kezelésének korlátozása;

e)    a személyes adatok direkt marketing célokra való használatának megtiltása;

f)     személyes adatainak harmadik személy szolgáltató számára történő átadása, vagy ennek megtiltása;

g)    bármely az adatkezelő által kezelt személyes adatról másolat kérése; vagy

h)    tiltakozás a személyes adat használata ellen.

Amennyiben bármilyen kérésed vagy kérdésed van az adatkezeléssel kapcsolatban, kérelmedet postai úton vagy elektronikusan az alábbi címekre küldheted: Evi Masszázs Szalon, 4032 Debrecen, Civis u. 17, e-mail: evi@evimasszazs.hu Válaszainkat késedelem nélkül, de legfeljebb 30 napon belül küldjük az általad kért címre.

8.Az Adatkezelési tájékoztató módosítása

 Az Adatkezelő fenntartja magának a jogot, hogy a jelen Tájékoztatót egyoldalú döntésével bármikor módosítsa. Az Adatkezelő a jelen Tájékoztató módosítása esetén rendszerüzenet küldése útján jogosult (de nem köteles) a Felhasználókat a módosításról tájékoztatni. Az értesítésben foglalt tájékoztatás alapján a Felhasználó a jelen Tájékoztatóban és a mindenkor hatályos jogszabályokban írt módon jogosult az adatkezeléssel kapcsolatos jogait gyakorolni. A Felhasználó következő belépéssel elfogadja a Tájékoztató mindenkor hatályos rendelkezéseit, ezen túlmenően az egyes Felhasználók beleegyezésének kikérésére nincs szükség.

9.Jogorvoslati tájékoztatás

Magyarországon az adatvédelmi felügyeleti hatóság: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C) ugyfelszolgalat@naih.hu.

Bírósági út: az adatvédelmi perek elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. A felek esetleges jogvitájukat megkísérlik peren kívül rendezni, amennyiben nem sikerül, úgy a perre kikötik a Fővárosi Törvényszék illetékességét, melyet Felhasználó a jelen Adatkezelési tájékoztató elfogadásával elfogad.

 1. 04. 20.